(1)
محمدعلی پورز.; سید علی تبارس. ه.; بامدادس.; زاده محمدیع.; اعتصامیم. س. ساخت و هنجار یابی مقیاس تجارب معنوی (SES). سلامت اجتماعی 2016, 3, 190-199.