(1)
سید علی تبار س. ه.; حمیدی ر.; قنبری س.; زاده محمدی ع.; حبیبی عسگرآباد م. رضایت زناشویی و جنسی در گروهی از مردان متأهل شهر تهران. سلامت اجتماعی 2016, 3, 119-126.