(1)
تقوایی نیا ع.; رحیمیان بوگر ا.; معاضدیان آ. نقش رضایت از زندگی و شاغل بودن مادر در پیش بینی افسردگی دانش آموزان دختر دوره متوسطه. سلامت اجتماعی 2016, 3, 319-329.