[1]
محمدنژادن. و احمدیع.م. 2016. تحلیل عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر سلامت روان در ایران. دوماهنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی. 2, 2 (مارس 2016), 117-126. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v2i2.9936.