[1]
صافیم.ح., ترکمن نژادش. و عرشیش. 2016. میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان مرکز بهداشت شمال تهران در سال 1392. سلامت اجتماعی. 2, 1 (مارس 2016), 64-71. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v2i1.9115.