[1]
ایزدآبادی ب., اکبری ب. و مقتدر ل. 2024. روایی بستة آموزشی مبتنی بر رویکردهای مصاحبه انگیزشی و ذهنی سازی در مورد اجتناب تجربه‌ای و حس عاملیت دانش‌آموزان با ترومای کودکی . سلامت اجتماعی. 10, 4 (آوریل 2024), 30–41. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v10i4.31734.