[1]
محبی م. و نویدی مقدم م. 2023. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب کرونا و استرس شغلی پرستاران . سلامت اجتماعی. 10, 3 (جولای 2023), 51–62. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v10i3.31709.