[1]
نقوی ژ., عینی پور ج. و اکبری ب. 2023. بررسی اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر تاب‌آوری و معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به صرع: یک مطالعه‌ راهنما. سلامت اجتماعی. 10, 2 (می 2023), 1–12. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v10i2.31706.