[1]
عنبری ا., اکبری ب., صادقی ع. و مافی م. 2023. روابط ساختاری کارکرد خانواده و رفتارهای ‌پرخطر نوجوانان با نقش واسطه‌ای عوامل فردی‌‌روانشناختی. سلامت اجتماعی. 10, 1 (آوریل 2023), 15–27. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v10i1.31698.