[1]
قائدی ا. و طباطبائی ح. 2023. مقایسه هشت هفته تمرینات زنجیره حرکتی باز و بسته بر قدرت و دامنه حرکتی دختران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی: یک مطالعه راهنما. سلامت اجتماعی. 9, 5 (ژانویه 2023), 1–9. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v9i5.31520.