[1]
نظری چافجیریم., ابوالقاسمیش. و زربخش بحریم. 2021. رابطه سبک های دلبستگی و سرمایه روان شناختی با افسردگی از طریق میانجی‌گری طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد دچار آسیب شنوایی. دوماهنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی. 8, 4 (اکتبر 2021), 30-42. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v8i4.31490.