[1]
حدادی مقدمح., ابوالقاسمیش. و تیزدستط. 2021. رابطه هوش هیجانی، هوش موفق، هوش اخلاقی، هوش فرهنگی و رضایت از زندگی با میانجی گری سلامت روان. سلامت اجتماعی. 8, 4 (سپتامبر 2021), 1-16. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v8i4.31429.