[1]
فرزدی ه., حیدرئی ع., مرادی منش ف. و نادری ف. 2021. اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن روان ﭘﻮﻳﺸﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮ ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ و ادراك ﺑﻴﻤﺎرى در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪروم روده ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮ: یک مطالعه راهنما. سلامت اجتماعی. 8, 2 (می 2021), 221–231. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v8i2.31425.