[1]
قاسمیا., مسچیف., اصغرپورم. و سوداگرش. 2021. اثربخشی تحریک الکتریکی جدار جمجمه با جریان مستقیم بر طرحواره های ناسازگار اولیه زنان مبتلا به چاقی. سلامت اجتماعی. 8, 4 (دسامبر 2021), 55-68. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v8i4.31300.