[1]
صادق نیاگ., زربخش بحریم. و قربان شیرودیش. 2021. اثربخشی آموزش مبانی نظریه انتخاب بر خودتمایزیافتگی، خودگسستگی و قربانی قلدری شدن در نوجوانان دبیرستانی. سلامت اجتماعی. 8, 4 (دسامبر 2021), 81-91. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v8i4.31256.