[1]
بوستانی کاشانیا., خدابخشی کولاییآ., داوودیح. و حیدریح. 2021. اثربخشی الگوی روایت درمانی بر مهارت های ارتباطی، ابرازگری هیجانی و همدلی در دختران و پسران آماده ازدواج. سلامت اجتماعی. 8, 2 (می 2021), 232-246. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v8i2.28959.