[1]
محمدزاده ابراهیمیع. و رحیمی پردنجانیط. 2018. رابطه تعاملی عوامل استرس زا و مقابله شناختی ناسازگارانه در پیش بینی نشانه-های افسردگی. سلامت اجتماعی. 5, 3 (سپتامبر 2018), 263-272. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v5i3.18468.