[1]
شریعت س. و منشئی غ. 2017. الگوی پيش بيني خشونت هاي خانگي عليه زنان بر اساس رگه هاي شخصيتي و سابقه كودك آزاري همسران در شهر اصفهان. سلامت اجتماعی. 4, 2 (مارس 2017), 90–98. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v4i2.15672.