[1]
سیدحمزه ش. و دماری ب. 2017. مدل مفهومي امنيت غذا و تغذيه در ايران. سلامت اجتماعی. 4, 3 (ژوئن 2017), 223–232. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v4i3.15555.