[1]
سیدحمزهش. و دماریب. 2017. مدل مفهومي امنيت غذا و تغذيه در ايران. فصلنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی. 4, 3 (ژوئن 2017), 223-232. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v4i3.15555.