[1]
زر ع., کران خسروی پ. و احمدی م.ا. 2017. شيوع چاقی و اضافه وزن در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ارتباط آن با عوامل آمادگی جسمانی. سلامت اجتماعی. 4, 2 (مارس 2017), 79–89. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v4i2.15343.