[1]
زارع المشیری م. و صابر س. 2017. پیش‎بینی مهارت های ارتباطی بر اساس جو روانی– اجتماعی کلاس و اضطراب اجتماعی در دانش‎آموزان دوره متوسطه. سلامت اجتماعی. 4, 2 (آوریل 2017), 127–136. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v4i2.14949.