[1]
محمدی ف., پاکدامن ن., عرشی ش. و کلاهی ع.ا. 2016. نیازهای آموزشی زوجین مراجعه کننده برای آزمایشات پیش از ازدواج به مراکز بهداشتی درمانی ارشاد و فاضل شهر تهران در سال 1393. سلامت اجتماعی. 3, 4 (اکتبر 2016), 270–277. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v3i4.14636.