[1]
خراسانی ف. و شعبانی ز. 2017. مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، راهبرد های مقابله ای و بلوغ عاطفی در دانشجویان با نشانگان آسیب عاطفی و بدون نشانگان آسیب عاطفی. سلامت اجتماعی. 4, 2 (می 2017), 137–146. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v4i2.14380.