[1]
ترکش دوز ش. و فرخزاد پ. 2017. رابطه اختلالات رفتاری کودکان با سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی. سلامت اجتماعی. 4, 2 (آوریل 2017), 118–126. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v4i2.14372.