[1]
بنفشه افشانس., جنیدی جعفریا., اسرافیلیع. و رضایی کلانتریر. 2016. روش سالم سازی پساب های صنعتی با حذف کروم شش ظرفیتی. سلامت اجتماعی. 3, 3 (اکتبر 2016), 219-227. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.13683.