[1]
زمان خانیف., عباچی زادهک., امیدنیاس., ابدیع. و حیدرنیام. 2016. تحلیل وضعیت سلامت اجتماعی در استانهای کشور جمهوری اسلامی ایران. سلامت اجتماعی. 3, 3 (سپتامبر 2016), 181-189. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.13196.