[1]
ایمانیس., زارعم., آقا یوسفیع., زارعح. و شقاقیف. 2016. تغییرات زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی بر اساس شخصیت و سبک‌های تصمیم‌گیری. سلامت اجتماعی. 3, 3 (سپتامبر 2016), 211-218. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.12979.