[1]
کیهانف. و صابرس. 2016. پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس باورهای جنسیتی و سبک های تفکر زنان متأهل شهر تهران. سلامت اجتماعی. 3, 3 (سپتامبر 2016), 200-210. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.12971.