[1]
دمیرچیف. و خدابخشی کولاییآ. 2016. بررسی تفاوت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در زنان ویژه معتاد و غیر معتاد (مطالعه موردی شهر تهران). سلامت اجتماعی. 3, 3 (نوامبر 2016), 239-247. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.12532.