[1]
سپهرمنشز. و مروجیس.ع. 2016. سلامت روان زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج کاشان. سلامت اجتماعی. 3, 3 (اکتبر 2016), 228-238. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.12201.