[1]
جبرائیلی ه., حسنی ج. و حبیبی عسگرآباد م. 2017. نقش تعدیل کننده وظیفه شناسی در رابطه با اثر وضعیت اجتماعی- اقتصادی، نوروز گرایی، برون گرایی، گشودگی به تجربه و پذیرا بودن بر مصرف مواد، الکل و دخانیات. سلامت اجتماعی. 4, 2 (مارس 2017), 99–109. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v4i2.11935.