[1]
قربانیان ا., محمدلو ه., حبیبی عسگرآباد م. و حسن آبادی ف. 2016. سبک دلبستگی و مهارت های اجتماعی کودکان با نقش میانجی هوش هیجانی. سلامت اجتماعی. 3, 4 (اکتبر 2016), 278–288. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v3i4.11817.