[1]
سروستانیع., سید علی تبارس.ه., بامدادس., حبیبی عسگرآبادم. و سعیدیط. 2017. سوء مصرف شیشه و تریاک: مقایسه رضایت زناشویی و اضطراب. سلامت اجتماعی. 4, 1 (فوریه 2017), 15-23. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v4i1.11745.