[1]
محمدعلی پورز., سید علی تبارس.ه., بامدادس., زاده محمدیع. و اعتصامیم.س. 2016. ساخت و هنجار یابی مقیاس تجارب معنوی (SES). سلامت اجتماعی. 3, 3 (آگوست 2016), 190-199. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.11717.