[1]
سید علی تبار س.ه., حمیدی ر., قنبری س., زاده محمدی ع. و حبیبی عسگرآباد م. 2016. رضایت زناشویی و جنسی در گروهی از مردان متأهل شهر تهران. سلامت اجتماعی. 3, 2 (ژوئن 2016), 119–126. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v3i2.11535.