[1]
تقوایی نیا ع., رحیمیان بوگر ا. و معاضدیان آ. 2016. نقش رضایت از زندگی و شاغل بودن مادر در پیش بینی افسردگی دانش آموزان دختر دوره متوسطه. سلامت اجتماعی. 3, 4 (دسامبر 2016), 319–329. DOI:https://doi.org/10.22037/ch.v3i4.10761.