مسئولیت های اجتماعی شهروندان در پیشگیری و کنترل بیماری کووید-19