تحلیل میزان بروز و کشندگی به علت کووید 19 ایران و جهان