آیا اهداف حفظ و ارتقای سلامت جامعه با انتخاب وزیر بهداشت مناسب تامین می شود؟