انتشار خلاصه ایده ها، مقالات علمی پژوهشی چاپ شده در حیطه سلامت عمومی به زبان ساده: یادآوری، تفسیر و توصیه ها