هیچ شواهد علمی برای القای خاصیت مغناطیسی در محل تزریق واکسن کووید ۱۹ وجود ندارد: نظرات خبرگان