مدل¬یابی علی رشد پس‌آسیبی در افراد زلزله‌زده بر اساس حمایت اجتماعی، ذهن‌آگاهی و نشخوار فکری با میانجیگری پذیرش و عمل