روش سالم سازی پساب های صنعتی با حذف کروم شش ظرفیتی