تحلیل وضعیت سلامت اجتماعی در استانهای کشور جمهوری اسلامی ایران