1.
علیزاده شوشتری ع, شبیری س, جمشیدی راد م, محمدی ن. مطالعه کیفی مؤلفه‌های الگوی آموزش ادب محیط‌ زیستی از دیدگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. BEJ [اینترنت]. 28 می 2023 [ارجاع شده 28 نوامبر 2023];13(38):1-24. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/39275