1.
ارسطوئی م, بابایی د, اکرامی ر. تحلیل مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی حین عملیات ورزشی؛ تقصیر، مسئولیت نوعی یا فرض تقصیر!. BEJ [اینترنت]. 5 مارس 2023 [ارجاع شده 1 دسامبر 2023];12(37):1-14. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/39141