1.
زاهد بابلان ع, کاظمی س, مهرآور گیگلو ش, جاویدپور م. شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اخلاقی در سازمان‌های آموزشی با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب. BEJ [اینترنت]. 8 آوریل 2023 [ارجاع شده 1 دسامبر 2023];12(37):1-14. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/38302