1.
کاظمیس, چگینیح. حمایت کیفری از حیوانات اهلی حرام‌گوشت؛ از مبانی اخلاقی تا آسیب‌شناسی تقنینی و قضایی. BEJ [اینترنت]. 13 نوامبر 2022 [ارجاع شده 31 ژانویه 2023];12(37):1-17. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/37718