1.
ضیافتی صباغ ز. اخلاق زیستی و حقوق بشر در شکل‌گیری نظام حقوق بهداشت جهانی. BEJ [اینترنت]. 12 مارس 2023 [ارجاع شده 28 نوامبر 2023];12(37):1-14. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/34664